سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده زارعیان – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی و مهند
حسن ختن لو – استادیار ، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی کام

چکیده:

یافتن اطلاعات و مجتمع سازی اطلاعات دو چالش اصلی در زمینه فناوری اطلاعات است. همکاری و تعامل بین سیستم های اطلاعاتی مختلف یکی از مهمترین جنبه ها در عملیات روزانه بسیاری از سازمان هاست. از آنجایی که بیشتر دادههاو اطلاعات در پایگاههای داده و به خصوص پایگاههای دادهای رابطهای وجود دارد، بنابراین هسته اصلی غالب تحقیقات در زمینه یافتن و مجتمع سازی اطلاعات پایگاههای داده رابطه ای ناهمگن میباشد. از آنجایی که سیستمهای پایگاه دادهرابطهایی به صورت مجزا طراحی و پیادهسازی شده اند، چالشهای زیادی در هنگامی که این سیستمها باید باهم تعاملداشته باشند ایجاد میشود. در این مقاله روشی برای مجتمع سازی معنائی پایگاه داده های رابطه ای با استفاده از هستان شناسی ارائه شده است. استفاده از هستان شناسی سراسری، تفاوتهای ساختاری بین اجزاء متفاوت را پنهان می کند و به کاربر یک تصور واهی از دسترسی به یک پایگاه داده متمرکز را می دهد. زبان بیانی مرتبه اول Web-PDDL برای تعریف ساختار، معناها ونگاشت منابع داده ای استفاده شده است. سپس از موتور استنتاج قوی Ontoengine جهت ارزیابی صحت ترجمه داده ها و پاسخگوئی به پرس و جوها استفاده شده است.