مقاله متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیشایندها و پیامدهای رهبری قابل اعتماد در کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: متغیرهای شخصیتی و سازمانی به عنوان پیشایندها و پیامدهای رهبری قابل اعتماد در کارکنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی ?های شخصیتی
مقاله ویژگی ?های سازمانی
مقاله رهبری قابل اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: نیسی عبدالکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صفات شخصیتی (وجدانی بودن، توافق پذیری و روان رنجورخویی)، زمینه اخلاقی و تبادل رهبر-عضو به عنوان پیشایند و همچنین تعهد عاطفی، زمینه اخلاقی و سرمایه روان? شناختی به عنوان پیامد?های رهبری قابل اعتماد می?باشد. شرکت? کنندگان پژوهش شامل ۲۰۹ نفر از کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای جمع ?آوری داده ?های پژوهش از پرسشنامه?های تجدید نظرشده صفات شخصیتی نئو (NEO-FFI)، زمینه اخلاقی، تبادل رهبر-عضو، رهبری قابل اعتماد، تعهد عاطفی، فضیلت سازمانی و سرمایه روان? شناختی استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم?افزارهای SPSS، ویراست ۱۹ و همچنین AMOS ویراست ۱۹ انجام گرفت. جهت آزمودن اثرات غیر مستقیم در الگوی پیشنهادی از روش بوت ?استراپ استفاده شد. یافته ?ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی با داده? ها برخوردار است. برازش بهتر از طریق حذف ۲ مسیر مستقیم غیر معنی? دار و همبسته? کردن خطاهای دو مسیر حاصل شد. تمامی اثرات غیر مستقیم معنی ?دار شدند.