سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاددانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
فرشیدرضا حقیقی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

فرضیات مختلف رفتاری رانندگان در انتخاب مسیر موجود است که زمینه ساز مدلهای مختلف تخصیص ترافیک به شبکه می باشند معمولا انتخاب مسیر براساس هزینه عمومی هر گزینه مسیر انتخابی صورت میگیرد که البته بصورت قطعی قابل تعیین نیستند مفهوم عدم قطعیت مدلهای انتخاب منجر به استفاده ازمدلهای احتمالی و در راس آنها مدلهای لاجیت در تخصیص ترافیک شده است شرط استقلال گزینه ها در مدلهای لاجیت – که در مدل لاجیت ساده نقض می شد در تحقیقات متعدد پیشرفته و توسعه مدلهای لاجیت را در پی داشته است که از آن به مدلهای لاجیت توسعه یافته یاد می شود دراین تحقیق ضمن جمع آوری مبانی ریاضی مدل لاجیت ساده بهمراه مدلهای لاجیت توسعه یافته این مدلها بصورت یک جا روی شبکه آلوپ اجرا و پیاده سازی شد تا امکان سنجی و مقایسه ای بین آنها صورت گیرد نتیجه مقایسه تفاوت در خروجی های مدلهای لاجیت مختلف در حجم های میانی بودها ست. بنحوی که درحجم های پایین ودر حجم های بالا درحدود دو برابر حجم های پایین تغییر در نتایج مدلهای مختلف ایجاد نمی گردد.