سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحمانپوری – شرکت توزیع برق تهران بزرگ
حبیب ترابی –
تورج سروش –

چکیده:

تحقیق و توسعهR&D درهرکشوری یک عامل تعیین کننده جهت رشد و توسعه می باشد پرواضح است که تحقیق و توسعه تنها درصورتی به توسعه اقتصادی منجر می شود که برنامه ریزی هدفمند و سیاستگذاری درسطوح ملی بصورت مستمر وجود داشته باشند تحقیقات کاربردی برنامهر یزی شده و هدفمند یکی ازمقتضیات توسعه درکشورهای پیشرفته محسوبمی شود بویژه تحقیقات درصنعت برق هرکشور عامل اصلی جهت پویایی و همگام نموودن این صنعت با توسعه و کاربرد تکنولوژی و ارتقا بهره وری درآن است صنعت توزیع برق نیز بعنوان پیشانی صنعت برق کشور درراستای سیاستهای توسعه و سهیم بودن دراستراتژی تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین خود نیازمندداشتن برنامه های راهبردی و هدفمند درتحقیق و توسعه می باشد.