سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کرمی – کارشناس دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، شرکت مدیریت منابع آب ایران،
غزال جعفری – رئیس گروه حفاظت و بهره برداری دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، شرکت مدی
شکور سلطانی – مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل، شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

تاثیر استفاده از اطلاعات مکان محور در مدیریت منابع آبی کشور با بکارگیری توان و نقش فناوری های نوین نظیر سنجش از دورRemote sensing , RSو سامانه های اطلاعات جغرافیاییGeographic Information system،GIS بر کسی پوشیده نمی باشد و کمتر بانک اطلاعاتی را می توان نام برد که حداقل بخشی از اطلاعات آن به گونه ا ی به مکان وابسته نباشد. ا باین روش تجمیع کلیه اطلاعات مکانی و توصیفی بصورت نقشه و جداول میسر شده و امکان بروز رسانی اطلاعات تسهیل و تسریع می گردد و از طرفی امکان تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی تهیه شده و پشتب یانی جهت تصممی گر یی های پاه یگذاری شده بر اساس داده های مکانی میسر می گردد. چشم انداز تهیه بانک اطلاعات رودخانه های کشور را می توان به نوعی ساماندهی اطلاعات شناسنامه ای و نیز کلیه مطالعات و پروژه های مرتبط با مهندسی رودخانه به حساب آورد. در این راستا متدولوژی انجام کار در پنج فاز به ترتیب شامل تهیه اطلاعات شناسنامه ای، ورود اطلاعات خاتمه یافته، ورود اطلاعات برنامه های دردست اقدام، ورود نتایج مطالعات و بروزرسانی بانک در دوره های زمانی سه ماهه تدوین گشته است. بر اساس متدولوژی بانک نهایی مشتمل بر ۱۳ لایه اطلاعاتی رقومی می باشد که برای هر یک از لایه ها جدول اطلاعات توصیفی مقتضی تعریف شده است. در مرحله بعد با مطالعه موردی بر روی رودخانه های استان تهران و توسعه عملی بانک برای بخشی از حوضه آبریز دریاچه نمک واقع در این استان، حصول عملی متدولوژی تدوین شده ارزیابی گردیده است.