سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصیر برادران رحمانیان – کارشناس ارشد راه و ترابری
علی زایرزاده – کارشناس ارشد راه و ترابری
شیوا حاجی هاشمی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

مطالعات نشان داده است که بیشاز یکسوم متوفیان ناشی از تصادفات ترافیکی مربوط به عابرین پیاده است. در مقایسه با سرنشینان خودرو،عابرین پیاده متحمل جراحات متعدد با شدت بیشتر و مرگ و میربالاتر می شوند.از آنجا که تردد دانشآموزان بصورت پیاده در مسیر بین مدرسه و خانه جزء فراگیرترین روشهای تردد این قشر محسوب می شود لذا، خطرات متعددی سلامت آنها را در این مسیر تهدید مینماید بطوریکه در سال ۸۹ ، حدود ۶٫۲ درصد از کل عابرین متوفی در ایران مربوط به سنین کودکان دانشآموز می باشد. در این تحقیق سعی شده شاخصهای مهم در تردد ایمن دانشآموزان جهت ایمنسازی محوطه مقابل مدارس واقع در حاشیه راهها معرفی شود تا براساسشاخصهای مذکور و روشارایه شده بتوان ضمن تعیین سطح ریسک،وضعیت موجود ایمنی عبور و مرور دانشآموزان را ارزیابی نمود.