سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سعادتی جعفرآبادی – کارشناسی ارشد جغرافیای نظامی

چکیده:

ریشه عمده مشکلاتی که درداخل هرکشور بروز می کند رامیتوان درمرزهای آن جستجو نمود اگرامنیت درمرزها و شهرهای مرزی تامین شود حاکمیت ملی حفظ و ثبات امنیت ملی را فراهم می کند نظریات مختلفی از سوی صاحبنظران زمینه برخورد با اسیب پذیری های مرزی چگونگی بسیج قابلیت ها و کاهش ضریب آسیب پذیری امنیتی و توسعه مناطق مرزی مطرح شده است توجه به این تئوریها و دیدگاه ها اولین گام درزمینه ایجاد امنیت و توسعه درشهرها و مناطق مرزی می باشد هدف این پژوهش بیان تئوری ها و دیدگاه هایی درزمینه امنیت و توسعه شهرهای مرزی می باشد که به روش اسنادی و با رویکرد تحلیلی انجام گرفته است درپایان نظریات و تئوری های مربوطه و همچنین تجارب و برنامه های توسعه مرزی که کشورهای مختلف درمناطق مرزی خود ارائه و اجرا نموده اند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت