سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فرزانه سمائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مفهوم توسعه پایدار با هدف ارائه راه حلهایی در مقابل الگوهای فانی زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی مطرح میشود که در آن انسان را هدف نهایی توسعه قرار داده و زمینه های لازم برای زندگی پایدار مادی و معنوی را فراهم میآورد. در واقع مفاهیم مطرحشده در زمینه توسعه در حالی مطرح میگردد که منابع اسلامی توجه به انسان و مسائل زیست محیطی و اقتصادی را در جلوههایمختلف بیان کرده اند و رهنمود های بی شماری از سوی آنان در این باره باقی مانده است . در این مقاله دیدگاه اسلام در ارتباط با مبانی نظری توسعه پایدار مورد بررسی قرار میگیرد، زیرا اسلام اصولی را برای زندگی و تداوم حیات بشر مطرح مینماید که امروزه بعد از سالیان دراز بدان رسیده اند و در صورت پیاده شدن مجموعه تعالیم اسلام، توسعه پایدار به شکل مطلوب تحقق می یابد .