سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی شریف نژاد – کارشناس عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد
الناز فیض شعار – دانشجوی کارشناس ارشد شهرسازی در گرایش مدیریت شهری

چکیده:

پایداری وحرکت به سوی توسعه شهری پایدار چندین دهه است که بسیار مورد توجه مسئولین و جوامع شهری بوده است از آنجایی که بافتهای تاریخی مفهوم زمان را درخود حل کرده اند و حاوی بسیاری از اصول توسعه پایدار هستند دراین راستا دراین مقاله که ازجمله مقالات کاربردی است سعی شده میزان پایداری بافت تاریخی شهر یزد با روش توصیفی تحلیلی سنجیده شو د بدین ترتیب دراین نوشتار ابتدا با استفاده از اسناد و کتب موجود فارسی و انگلیسی چهارچوب نظر یتوسعه پایدار معرفی و اهداف اصول و معیارهای اساسی و اصلی ت وسعه پایدار بیان می گردند سپس برمبنای معیار مشخص شده شاخصهای کالبدی و زیست محیطی توسعه پیادار توسط نگارندگان تعریف خواهند شد برای ارزیابی میزان پایداری بافت تاریخی شهر یزد از شاخصهای فوق بهره گرفته شدها ست و به منظور در نظر گرفتن همه جانبه و یکپارچه شاخصهای کالبدی و زیست محیطی و ارزیابی پایداری بافت شهری مورد مطالعه از سیستم اطالعات جغرافیایی یا به اختصار GIS و تحلیل همپوشان استفاده می گردد شایان ذکر است به منظور ارتقا دقت ارزیابی به شاخصهای مزبور توسط دو روش دلفی و تکنیک AHP وزن دهی شده اند درنتیجه از این طریق می توان با ترکیب شاخصهای مختلف پایداری طبقه بندی مناسب از میزان پایداری بافت به دست آورد.