سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا داودزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

معماری کویر ازمظاهر و شاخصه های معماری ایران است معماری که ازحیث خلق زیبایی ها و تامین آسایش درشرایط دشوار اقلیم کویر نشانه ذکاوت معماران و بهره مندی آنان از هنری ماورایی است هنری که ریشه درعرفان اسلامی دارد درک زیبایی این معماری جز با دانستن مبانی زیبایی شناسی اسلامی میسر نیست چون تفکر توحیدی و فلسفه اسلامی اساس ایده پردازی هنرمند مسلمان و بنیان زیباشناسی اسلامی است خلق آثار هنری زیبا توسط ترکیبات گوناگون هندسی رنگ و سایه روشن ها درراستای خلقجهانی مجازی استکه مشابه طبیعت و نظام خلقت باشد و انسجام و نظم دراین ترکیبات وجود وحدتدرکثرت طرح ها و انتظارم مثبت فضاها تجسمی مادی از وحدتی است که میان عناصر خلقت وجود دارد و هنرمند را به توحیدرهنمون می کند هدف ازاین پژوهش دستیابی به این ویژگیهاست تا زیبایی این معماری ماندگار و هویت بخش بناهای آینده باشد از این رو دراین مقاله ابتدا دیدگاه عارفان اسلامی درمورد زیبایی و مبانی آن درکتب مختلف بررسی گردید ومعانی عرفانی این اصول درهنر و معماری تبیین شد سپس با بررسی بناهای کویری مبانی زیباشناسی اسلامی درمعماری کویربدست آمد.