سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رشیدی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شیما رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پدیده ی گردوغبار ریزگردها یکی ازبزرگترین چالشهای زیستمحیطی عصرحاضر درمناطق خشک و نیمه خشک است درسال ۱۳۸۶ خوزستان نخستین طوفانهای گردوغبار را تجربه نمود این پدیده تاکنون و بطور متناوبدرحال گسترش است بطوریکه نیمی ازکشور را فراگرفته است و ثارات مضری برمحیط زیست سلامت و اقتصادجامعه و تغییر اقلیم دارد دولت ایران درسال ۸۶ آیین نامه آمادگی و مقابله با اثار زیان بار پدیده گردوغبار ریزگردها را تصویب نمود ازمنطوق ماده ۹ این ایین نامه این گونه استنباط می شود کهعلت حدوث گردوغبار درجنوب و غرب ایران درسالهای اخیر قطع حقابه ی طبیعی تالاب های این مناطق بوده است دراین مقاله کوشش شده است که با روش توصیفی تحلیلی مبانی حقوقی مقابله با ریزگردها مورد تحلیل قرارگیرد و دربرایند کلی راه کارهای ماسب نیز ارایه گردد.