سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان علیزاده – دانشجوی بخش مهندسی عمراندانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد فدایی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله مبانی تعیین حداقل آرماتور کششی برای اعضای خمشی سازه های بتن مسلح گردیده و توصیه های تعدادی از آیین نامه های طراحی سازه های بتن مسلح دراین خصوص مقایسه و در مورد نزدیکی توصیه های آنها با مبانی مزبور اظهار نظر شده است از طرف دیگر از آنجا که توصیه های آیین نامه ها عمدتا برای مقاطع مستطیلی است برای تعیین حداقل آرماتور خمشی در مقاطع با اشکال دیگر روابطی پیشنهاد گردیده است در انتها با ارائه تعدادی مثال عددی روابط مزبور ارزیابی شده است.