سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مجید عباس پور –
شهرام نوروززاده –

چکیده:

دراین آزمایش کارایی علف کش های پیش رویشی ترفلان سونالان ، چلنج و پنتر در دزهای مختلف درکنترل علفهای هرز خربزه درازمایشات گلخانهای مورد بررسی قرارگرفت آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد ۲۰ عدد بذر خربزه به همراه ۲۰ عدد بذر علفه هرز تاج خروس و جو موشی در هر گلدان کشت شدند و تیمارهای مختلف علف کش پس از کاشت بذور به همراه آب آبیاری به هرگلدان اضافه شد چهارهفته پس از سبز شدن تعداد بوته خربزه سالم وزن خشک بوته خربزه تراکم علف هرز و وزنخشک علفهای هرز اندازه گیری شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: چلنج، سونالان، پنتر، و ترفلان نتایج نشانداد که علف کشهای چلنج در غلظت ۱۷۵۰ میلی لیتر درهکتار سونالان درغلظتهای ۱۷۵۰ میلی لیتر و ۳۵۰۰ میلی لیتر بخوبی علفهای هرز را کنترل نمودند. بدون آ«که به خربزه خسارت معنی داری وارد شود باید توجه داشت که توصیه این علف کش ها منوط به تایید نتایج گلخانه ای در آزمایشات مزرعه ای است.