سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

علی بیگدلی – استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتى

چکیده:

از نظر روش شناسى متعارف در تاریخ نگارى، اساساً موضوعیت مقاله، نویسنده را ملزم به تبعیت از روش توصیفى مى کند. بنابراین چنان چه این اصل را بپذیریم، مقاله چندان نیازمند طرح مسأله، چارچوب نظرى و تبیین سؤال و فرضیه نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع (هرچندمنشاء محلى دارد) و به دلیل درهم آمیختگى، قیام مردم قهرمان جنوب ایران در مقابله با ظلم بریتانیا، با مسایل کلان ناظر بر نظام بین المللى، طى جنگ جهانى اول، نویسنده قصد دارد مقالهرا از حالت توصیفى به شکل تحلیلى درآورد و با تکیه بر روش فلسفه ى تاریخ تحلیلى- انتقادى و به ویژه با عنایت بر روش تحلیل گفتمانى، ۲ که از قرن بیستم به یکى از پرکارترین روش ها و نظریه هاى تاریخ نگارى تبدیل شده است، موضوع مقاله را مورد بررسى قرار دهد.