سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد سلمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی،گروه جغرافیا،دانشگاه ته
یدالله بشکنی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا،واحد علوم تح
مهدیه حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی،گروه جغرافیا،دانشگاه ته

چکیده:

امروزه پایداری اکولوژیکی شهرها در مباحث طراحی اقلیمی به ویژه در زمینه مصرف انرژی بسیارحائز اهمیت است.مطرح شدن مسائلی همچون آسایش حرارتی، بهینه سازی و کنترل تبادل انرژی در فضاهای فعالیتی به عنوان مسائل شهری خود گواهی بر اهمیت این موضوع است. هدف این تحقیق ارائه دستورالعمل های ویژه در زمینه اصول پایه طراحی پلانهای ویلایی با توجه به روند زاویه تابش خورشید بر اساس عرض جغرافیایی تهران است. روش بکار گرفته شده توصیفی تحلیلی، با استفاده از آنالیز داده های اقلیمی در نرم افزار – Ecotec می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده آن استکه پلان طراحی شده به سبب بهرمندی از مباحث معماری دانش طراحی اقلیمی در چهارچوب ساختاری خود انطباق کاملی با شرایط اقلیمی حاکم بر شهر تهران به ویژه در زمینه بهروری از انرژی تابشی داشته ،در نتیجه توانایی تامین آسایش حرارتی را در فصول مختلف سال بر اساس روند تغییرات زاویه تابش خورشید بر فضاهای داخلی خود دارا می باشد