سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد مسعودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
امید صباغیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این نوشتار با ساختارسازی برپایه مفهوم تریفت ۲۰۰۵ ازجریان فرهنگی سرمایه داری با استفاده از تحلیل های مباحثه ای ایننوشتار تاثیر مفاهیم حسابداری مدریتی برعمل را بررسی م یکند و فرض می کند که روشی که تئوری های آکادمیک در حسابداری مدیریتی برعمل تاثیر می گذارد بستگی به منشا نوشته های اخیر گسترش نوشتارهایی که بصورت مباحثه ای درآمده و حمایت های موسسات مرتبط با مباحثه دارد این شیوه با استفاده از تمرکز برسه مفهوم حسابداری مدیریتی ویژه اثبات شده است بازگشت سرمایه roi مدیریت مبتنی برسرمایه VBM و حسابداری مدیریتی استراتژیک SMA و ترکیبات تجربی درطول موارد تاریخی gEC این نوشته توضیح میدهد که درحالیکه ROI , VBM با داشتن درجات متفاوت بخشی ازمباحثه مدیریتی شدها ند SMA به عنوان مجموعه ای گم شده از نوشتارهای آکادمیک باقی مانده و تاثیری جزئی درمباحثه مدیریتی و عمل دارد.