سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم خورشیدی – کارشناس ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان
افسانه خورشیدی – دانشجوی حسابداری دانشگاه پیام نور ریگان
هادی خورشیدی – کارشناس تولیدات،آموزگار

چکیده:

تا قبل از شروع فعالیت های کشاورزی وصنعتی به شکل امروزی انسان همواره جزیی از اکوسیستم وهمراه آن بوده اما باافزایش جمعیت وپیشرفت تکنولوژی رابطه انسان با محیط زیست ودیگر موجودات شکل تازه ای به خود گرفت. توازن موجود بین اکوسیستم ها بهم خورد وآسیب های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد آمد.بطوریکه امروزه مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده بی رویه انرژی های مختلف،عدم ثبات دراکوسیستم ها راایجاد کرده است. وقوع چنین پدیده هایی باعث ارائه مفاهیمی چون کشاورزی پایدار شده است. کشاورزی پایدار درحقیقت به مدیریت صحیح منابع کشاورزی اطلاق می گردد.استفاده از عوامل بیولوژیک درتولید محصولات کشاورزی نقش مهمی را در راستای اهداف کشاورزی پایدار بازی می کند.بهینه نمودن استفاده از منابع بیولوژیک به منظور کاستن از نهاده های برون مزرعه ای در عین اینکه باروری وتولید را در گیاهانزراعی حفظ می کند باعث ثبات بیشتر در اکوسیستم نیز می گردد. چراکه در اینصورت تنوع سیستم افزایش میابد. یکی از راه های استفاده از منابع بیولوژیک ایجاد رابطه با میکروارگانیسم های خاک است.عواملی که حلقهمهمی در چرخه مواد در سطح کره زمین می باشند ومنبع حساسی برای تولید پایدار کشاورزی هستند. یکی ازراه های استفاده از منابع بیولوژیک ایجاد رابطه با میکروارگانیسم های خاک است.عواملی که حلقه مهمی در چرخه مواد در سطح کره زمین می باشند ومنبع حساسی برای تولید پایدار کشاورزی هستند. ازجمله اینمیکروارگانیسم ها می توان به قارچ هایی اشاره کرد که یک جزء غالب در جمعیت میکروبی خاک بوده وبا ریشه گیاهان زندگی همزیستی تشکیل داده وسیستم مایکوریزایی را بوجود می آورند یک سیستم مایکوریزایی از سهجزء قارچ،خاک وگیاه میزبان تشکیل شده است که این سه جز برهم اثر گذاشته باهم روابط متقابل دارند. در این همزیستی قارچ ،قند،اسیدهای آمینه،ویتامین وبرخی دیگر از مواد آلی را از میزبان دریافت کرده در مقابل مواد غذایی معدنی را از خاک جذب ودر اختیار گیاه قرار می دهدو پیوندی مهم در تبادل مواد مغذی بین گیاه و خاک عمل می کنند. وبااستفاده از این سیکل می توان در بهبود وتوسعه کشاورزی کشورقدم بزرگی برداشت که یک مسیری برای استفاده نکردن از مواد شیمیایی مثل کودها است.