سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل ضرغامی – استادیار و مدیر گروه مهندسی معماری دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه
مهدی پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگ

چکیده:

در حال حاضر دنیا با دو بحران بزرگدر زمینه انرژی روبروست ، آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوختهای فسیلی و پایان پذیر بودن این سوختها . یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیستدر جهان و به خصوصدرکشور ما ، مصرفانرژی های فسیلی به صورت بی قاعده و افراطی میباشد. به نحوی که مصرف سوختهای فسیلی در ایران با ۷۰ میلیون نفر جمعیت با کشور چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت برابری میکند. افزایش مختصر دمای کره زمین ناشی از گازهای گلخانه ای میتواند باعث تغییرات گستردهای در کره زمین شود. طبق پیشبینی دانشمندان افزایش ۰٫۵ درجهای دمای کرهزمین منجر به تبدیل خاورمیانه به یککویر غیر قابل سکونتخواهد شد. دراین مقاله ضمن تشریح بحران محیط زیست به تاثیرات استفاده از بیوگاز به عنوان یک راه حل بحران زیست محیطی و اصلاح الگوی مصرف و بعد اشتغالزائی و اقتصادی این انرژی تجدید پذیر خواهیم پرداخت . استفاده از بیوگاز موجب ایجاد اشتغال در نواحی روستائی و افزایشقدرت خرید ناحیهای را در بر خواهد داشت . بیوگاز سبب بهبود استانداردهای زندگی و زمینه ساز گسترش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. دراین مقاله به دور از ماهیتفنی فرآیند ، به بررسی مزایای بیوگاز از بعد اصلاح الگوی مصرفوبه عنوان یکجهاد اقتصادی پرداخته شده است. و مبانی تولید بیوگاز به عنوان یکانرژی پاکو عامل پالایشکره زمین مورد بررسی قرار گرفته است