سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن حمزه لوئی – دانشگاه آزاد اسلامی خمین

چکیده:

باتعریف شهروند میتوان به تعریف حقوق او پرداخت شهروند ترجمه واژه citizen است این اصطلاح هرچنددربعضی نوشته های مکتوب دیده می شود اما درادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان سابقه چندانی ندارد درایران تا پیش ازدوران مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد واژه شهروند درادبیات ما واژه ای تازه و نو است به گونه ای که حتی درفرهنگهای عمومی مثل فرهنگ معین و عمید و لغت نامه دهخدا مطرح نشده است فقط درفرهنگنامه فارسی واژگان و اعلام غلامحسین صدری افشاربه واژه شهروند اشاره شده است حقوق شهروندی رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت داردحقوق شهروندی اصطلاحی است که درچندسال اخیر درادبیات حقوقی سیاسی کشورمان بسیاررواج گشته یافته و درمحافل دانشگاهی و میان روشنفکران و صاحبان قلم و اندیشه رونق بسیار پیدا کردها ست هرچند این اصطلاح آنگونه که درکلام خواص جریان دارد کمتر با مفهومcitizenship rights با حقوق شهروندی مورد نظر نظامهای حقوقی تطابق دارد این درشرایطی است که بسیاری از مفاهیم رایج درحوزه بحث حقوق شهروندی درکشورهای توسعه یافته زیرمجموعه ای ازعلوم سیاسی محسوب میشود و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان دراداره امور کشور است شهروندی دارای مقتضیات حقوقی و اجتماعی است