مقاله ماهیت حقوقی قراردادهای درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: ماهیت حقوقی قراردادهای درمان
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرارداد درمان
مقاله جعاله
مقاله وکالت
مقاله قرارداد کار
مقاله اجاره اشخاص
مقاله مقاطعه کاری
مقاله بیمار
مقاله صاحبان حرف پزشکی و وابسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرارداد درمان به جهت ارتباط با دو حوزه پزشکی و حقوق از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به این که علی الاصول زمینه ساز رابطه حقوقی صاحبان حرف پزشکی و وابسته با بیماران خود، قرارداد منعقده مابین آن هاست و در مواقعی که حدود و میزان مسوولیت آن ها به دلیل ابهام در قوانین و امثال ذلک، مورد مناقشه قرار می گیرد؛ اولا تبیین ماهیت حقوقی قرارداد درمان و ثانیا استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد منتخب، در این خصوص مفید و راهگشا خواهند بود. لهذا در این مقاله پس از بررسی دو نظریه موجود عقد معین و عقد غیرمعین بودن قرارداد درمان، به بررسی فروعات نظریه عقد معین که شامل نظریات مقاطعه کاری، وکالت، اجاره اشخاص، قرارداد کار و جعاله بودن قرارداد درمان است پرداخته و در نهایت به ارائه نظریه منتخب در این خصوص و بیان اهم خصائص این عقد پرداخته شده است.