سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد میرابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهرداد جوادی –

چکیده:

مبحثسوختو تلاشدر راستای مصرفبهینه آن امروزه مورد توجه بسیار زیاد بوده و از اهمیتویژه ای برخوردار استلذا نویسندگان دراین مقاله به ارائه یکراهکار عملی در راستای بهینه سازی مصرفسوختدر خودروها بر اساسمطالعاتفرهنگی و تجربیاتموجود دراین زمینه و با استفاده از تاثیر اطلاع از مصرفلحظه ای در بهینه نمودن الگوی رانندگی و در نتیجه کاهشمصرفسوختنموده اند که در این راستا تعدادی از روشهای موجود بررسی و مزایای طرح پیشنهادی نسبت به روشهای جاری بیان می گردد. هدفاصلی در این طرح اطلاع راننده از مصرفلحظه ای است تا او بتواند با داشتن اطلاعاتکافی تصمیم درسترا اتخاذ کند.