سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
حسین نسیم افزا –
رهبر رحیمی – استاد مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

برای طراحی راکتورهای هواخیز تاثیر عوامل بسیاری همچون رژیم جریان شیوه توزیع حباب به هم پیوستن حبابها سرعت چرخش مایع ماندگی گاز و ضریب انتقال جرم حجمی اهمیت ویژه ای دارد دراین تحقیق که از یک راکتور هواخیز با گردش داخلی برای سیستم آب – هوا استفاده شده است ماندگی سرعت چرخش مایع و ضری بانتقال جرم حجمی اکسیژن درآب به روش ازمایشگاهی محاسبه می شود هرکدام ازا ین پارامترها درسرعتهای مختلف گاز به طور جداگانه اندازه گیری می شود که نتایج نشان میدهد ماندگی گاز سرعتچرخش مایع و ضریب انتقال جرم حجمی کاملا به سرعت ظاهری گاز وابسته است تحقیقات بسیاری دراین زمینه برای راکتور هواخیز انجام شده است که نتیجه نهایی ارایه روابط تجربی معتبر برای هندسه های خاص در شرایط عملیاتی مختلفی باشد درپایان نتایج بدست آمده با کارهای تجربی قبلی مقایسه می شود که دراین مقایسه مطابقت بسیار خوبی مشاهده شد.