سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحیده صمدیان ساربانقلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهلول عباس زاده – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران
سیدرضا طبائی عقدائی –
معصومه لایق حقیقی –

چکیده:

گل محمدی با نام علمی(Rosa damascene Mill و ازجنس Rosa است این آزمایش درایستگاه تحقیقات البرزکرج با استفاده ازطرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و پنج سطح کودی کودهای تلفیقی به شکل چالکود درسال ۱۳۸۷ اجرا گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرتیمارهای کودی برگلهای وزن شده درروزهای ۱و۴و۵و۶و۷و۸و۹و۱۰و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ درسطح یک درصد و درروزهای ۱۹و۲۰و۲۲ درسطح ۵ درصد معنی دار شد مقایسه میانگین وزن ترگل ها نشان داد که تیمار کودی ۴ کودهای ازت ۸۰ فسفر ۸۰ پتاس ۴۰ کیلوگرم درهکتار وکود دامی ۳۰ تن درهکتار درروز ۹ و با میانگین ۵۵۲/۳۸ گرم بربوته بیشترین و تیمار کودی ۱ شاهد درروز ۲۲ و با میانگین ۱۰/۸۴ گرم بربوته کمترین وزن تر را داشت همچنین بیشترین وزن تر درطولدوره گلدهی با میانگین ۵۱۵۳/۳ گرم بربوته مربوط به تیمارکودی ۴ و کمترین آن با میانگین ۳۱۸۷/۵ گرم بربوته مربوط به تبمار شاهد بود. با توجه به نتای جبدست آمده تیمار کودی ۴ به عنوان مناسب ترین تیمار کودی و با ماندگاری اثربخشی تا۳ سال بعد از مصرف بیشترین وزن تر را در۱۶روز ازدوره گلدهی به خود اختصاص داد.