سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم لشکری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
زهرا مبین – دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

مالیاتها بعنوان یک منبع درامد قابل اطمینان همواره موردتوجه دولتمردان بوده است اما ازانجا که این ابزار پراهمیت دولت اختلالاتی رادراقتصاد ایجاد م یکند اقتصادداناان به فکر افتادند که پایه های مالیاتی بدیهی را معرفی کنند که کمترین عدم کارایی را درسیستم اقتصادی ایجاد کند مالیات سبز برپایههزینه اعمال میشود از این رو گستردگی زیادی داشته ودرامد مناسبی را برای دولت به همراه دارد به همین جهت میتواند جانشین سایرپایه های مالیاتی شود بدین منظور دراین پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی و گشتاور تعمیم یافته اثرات مالیاتهای سبز را درکنارسایر متغیرهی تاثیر گذاربرمحیط زیست همانند شاخص مربوط به تکنولوژی تولید ناخالص داخلی جمعیت و درجه آزادی تجاری برمیزان آلاینده های هوا دی اکسید کربن دی اکسید گوگرد دی اکسید نیتروژن و همچنین تاثیر این مالیات ها برشاخص عملکرد زیست محیطی EPI درسی و چهارکشور عضو OECD دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۶ را ازموده ایم .