سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رضا نصراصفهانی – دکتری اقتصاد مدرس دانشگاه علوم اقتصادی تهران
آمنه شهیدی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
الهام مومنی – کارشناس حقوق

چکیده:

دراقتصاد ایران شهرداریبه عنوان یکی از نهادهای بخش عمومی وظیفه تولید و ارایه عمده کالاها و خدمات عمومی شهری مورد نیاز شهروندان را به عهده دارد بیشتر از یکصدسال از تاسیس شهرداری بلدیه درایران می گذرد ولی از همان ابتدا قوانین و مقررات مدون که درآن تامین مالی مالیه عمومی شهری اجرای وظایف شهرداری تعریف شده باشد ارایه نشد درحال حاضر بالغ بر ۷۰درصدجمعیت کشور درشهرها زندگی می کنند که بصورت روزافزون متقاضی این کالاها و خدمات هستند با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع درآمدی موجود این نهاد م یتوان وابستگیقابل توجهی را به درآمدهای حاصل از ارایه مجوز ساختمان دید که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهرها در پی داشته است ولی به دلیل توان تامین مالی بالا مورد توجه جدی شهرداری ها بوده و می باشد اما به نظر می رسد این توان تامین مایل ادامه نخواهد داشت از این رو ارایه جایگزینی برایاین شیوه تامین مالی که دارای ویژگیهایمناسب نیز باشد خواست اکثر مدیران محلی است که درصورت تحقق علاوه بر تامین مالی شهرداری کمک شایانی به اقتصادشهرها نیز خواهد کرد لذا این مقاله به بررسی جایگزینی این نوع مالیات به جای تامین مالی از طریق اخذ عوارض از اعطای مجوز ساخت می پردازد.