سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
علیخان نصراصفهانی – استادیار دکتری زمین شناسی اقتصادی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آز

چکیده:

فعالیت های ماگمایی ناحیه مورد مطالعه درشمال شرق اصفهان واقع شده است و این ناحیه بخشی از نوار آتشفشانی ارومیه – دختر می باشد فعالیت های ماگمایی بعد از ائوسن – قبل از میوسن سنگهای آتشفشانی متعلق به ائوسن را قطع کرده اند این ماگماتیزم به صورت نفوذی های گابرویی و تونالیتی می باشد براساس مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای ماگمایی دراین منطقه در محدوده ساب آلکالن با ماهیت کالکوآلکالن قرار گرفته اند این نفوذی ها همگی دارای روندتقریبا مشابه از نظر توزیع عناصر کمیاب و نادر خاکی می باشد این تشابه می تواندنشانگر هم منشایی بودن آنها باشد ایننفوذی ها با غنی شدگی از عناصر با شعاع یونی بزرگ LILE همچون Rb Ba, K, Ce و تهی شدگی از عناصر با پتانسیل یونی HFSE همچون Zr Y, Nb مشخص می شوند.