سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گلناز السادات میرفندرسگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران، ایران

چکیده:

در این مطالعه به منظور بهینه سازی منابع آب حوضه ای الگوریتم بهینه ساز فراکاوشی PSOبا مدل جامع شبیه ساز حوضه آبریزMODSIMجهت توسعه مدل PSO-MODSIM تلفیق شده است. در ادامه نسبت به ساخت یک مدل جایگزین از نوع ماشین های بردار پشتیبان به جای مدل MODSIM و توسعه یک فرامدل که در آن ارزیابی تابع هدف با استفاده از مدل تقریبی جایگزین انجام می شود، اقدام شده و با توسعه مدل PSO-MODSIM~SVM حل مساله تخصیص منابع آب حوضه اترک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از فرامدلسازی بر مبنای استفاده ازSVM از منظر کیفیت جوابها و میزان بهینگی و نیز بار محاسباتی بیانگر عملکرد مطلوب این روش می باشد.