سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد عابدی سروستانی – استادیار ترویج و آموزش کشاورزی.

چکیده:

آموزش کشاورزی در ایران با چالشها و فرصتهای مختلفی روبرو است. برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای آموزش کشاورزی نیازمند مرور تجارب گذشته و تبیین جایگاه آموزش کشاورزی در آینده با توجه به اهداف سند چشم انداز در دستیابی به توسعه، استقلال و برخورداری از امنیت غذایی در بخش کشاورزی است. بدین منظور نیاز است تا یک بازنگری نظاممند در نظام آموزش کشاورزی کشور به منظور ایجاد تغییرات لازم به عمل آید. اگرچه ساماندهی به آموزش کشاورزی نیازمند توجه به ابعاد مختلفی است، اما مقاله حاضر سعی دارد تا با توجه به شرایط متحول بخش کشاورزی ، برخی از مهمترین مؤلفه های مطرح در بازنگری نظام آموزش کشاورزی شامل اهداف، سازمان، مخاطبان و برنامه ها را معرفی و چگونگی برخورد با آنها را تبیین نماید.