سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فربد تولائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
عبدالحسین کنگازیان – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تراورتن پازنو در ۶۵ کیلومتری شمال شرق شهر اصفهان واقع شده است. این منطقه بخشی از زون ارومیه – دختر( شمال غرب– جنوب شرق) می باشد. ازنظر ریخت شناسی تراورتن های منطقه موردمطالعه از نوع شکاف – پشته و مربوط به زمان کواترنر است. ازاشکال قابل رویت درمطالعه صحرایی تراورتن می توان به تخلخل، کارست، شکستگی، لامیناسیون و برش ریزشی اشاره نمود. سنگ هایمورد مطالعه از نظر لیتولوژی بر اساس کربناته و غیرکربناته بودن تقسیم بندی شدند که براین اساس دو دسته سنگ های کربناته غیر دریایی و غیر کربناته مشاهده گردید. سنگ های کربناته غیر دریایی بهدو دسته تراورتن و توفا تقسیم شد. سنگ های غیر کربناته نیز شامل سنگ های سیلیسی آواری ( کنگلومرا، ماسه سنگ و برش ریزشی) می شوند.