سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده سمیه تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب اله قاسمی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
عباس آسیابانها – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده:

محدوده مورد مطالعه، بخشی از زون ساختاری البرز غربی در شمال ایران است که در شمالغربی شهرستان قزوی ن قرار دارد. رخسارههای سنگی اصلی و مهم این منطقه را سنگهای آذرآواری زیرآبی و گدازههای آتشفشانی به سن ائوسن میانی- فوقانی (شامل الیوینبازالت، تراکیت، تراکیآندزیت و آندزیت) تشکیل میدهند. تطابق ستون سنگی منطقه در نقاط مختلف حاکی از شروع فعالیت آتشفشانی زیرآبی و سپس بالاآمدگی منطقه و تداوم فعالیت آتشفشانی هوایی می باشد. روند قرارگیری نمونههای آتشفشانی مزبور در نمودارهای طبقه بندی و تعیین سری ماگمایی، حاکی از تعلق آنها به سری کالکوآلکالن تا شوشونیتی مربوط به حاشیههای فعال قارهای میباشد.