مقاله لیزر CO2 فراکشنال یک روش موثر درمانی برای درمان استریا آلبا (Striae Alba) بر پوست های نوع ۳ و ۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۸۵ تا ۲۲۹۴ منتشر شده است.
نام: لیزر CO2 فراکشنال یک روش موثر درمانی برای درمان استریا آلبا (Striae Alba) بر پوست های نوع ۳ و ۴
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوتوترمولیز فراکشنال
مقاله لیزر CO2 فراکشنال
مقاله استریا آلبا
مقاله استریا دیستنسا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی نایینی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: سقراطی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کشیده شدن سریع پوست در طول بافت هم بند ضعیف منجر به پیشرفت بیماری استریا یا ترک پوستی (Striae distensae) می گردد. به تازگی محققان توجه ویژه ای را جهت استفاده از پرتو لیزر فتوترمولیز فراکنشال در درمان استریا آلبا (Striae alba) معطوف داشته اند و مطالعات متعددی موثر بودن آن را نشان داده است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر لیزر CO2 فراکشنال در درمان استریا آلبا بود.
روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی بیماران زن مبتلا به استریا آلبا، ۹۲ استریا متعلق به ۶ زن، به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شد. در گروه ۱ پنج جلسه لیزر درمانی، هر ۲ تا ۴هفته انجام شد. گروه دوم با ۱۰ درصد گلیکولیک اسید و ۰٫۰۵ درصد کرم ترتینوئین با استعمال شبانه تحت درمان قرار گرفتند. عکس هایی از استریا آلبا قبل و دو هفته بعد از اتمام درمان گرفته و میانگین سطح استریا آلبا بین دو گروه مقایسه شد. دیدگاه بیماران در مورد درجه بهبودی از طریق مقیاس VAS (Visual analogue scale) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ۴۶ استریا که تحت لیزر درمانی قرار گرفتند با ۴۶ استریا که در گروه دوم با کرم موضعی درمان شدند، همسان سازی شدند. میانگین اختلاف سطح استریا آلبا پس از درمان، در گروه لیزر (-۳۷٫۱±۱۵٫۶ cm2) در مقایسه با گروه دیگر (-۷٫۹±۹ cm2) کاهش معنی دار بیشتری یافت (P<0.001). میانگین نمره VAS در گروه لیزر (۳٫۰۵±۰٫۷۴) به نحو معنی داری بیشتر از گروه دیگر (۰٫۶۳±۰٫۶۶) بود (P<0.001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد فتوترمولیز فراکشنال از طریق لیزر فراکشنال CO2 روش موثری برای درمان استریا آلبا باشد.