سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حاجی میرزاجان – کارشناسی ارشد، دانشجو، گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،
محمد حسن کریم پور –
آزاده ملک زاده –
محمدرضا حیدریان شهری –

چکیده:

منطقه اکتشافی رودگز یک سیستم پلیمتال مس، قلع، سرب، روی و طلای رگهای است که در جنوب شرق گناباد و شمال شرق بلوک لوت قرار دارد. تودههای نفوذی نیمهعمیق ترشیاری با ترکیب مونزونیت تا مونزودیوریت پورفیری نوع اکسیدان در سنگهای دگرگونی به سن ژوراسیک میانی نفوذ نمودهاند. اغلب تودههای نفوذی تحت تاثیر آلتراسیونهای کربناتی، آرژیلیک، سرسیتی و سیلیسی تورمالینی قرار گرفتهاند. کانیسازی در منطقه کنترل گسلی داشته و بصورت رگهای با روند عمدتاً NW- SE و شیب ٨۵ تا ٩٠ درجه وجود دارد. کانیهای اولیه شامل کوارتز، تورمالین، کالکوپیریت، پیریت و کانیهای ثانویه مالاکیت، آزوریت و گوتیت است. نمونهبرداری ژئوشیمیایی به روش خردهسنگی بالایی از عناصر مس، قلع، سرب و آرسنیک (همگی تا ppm 10000 ) روی تا ppm 5527 و طلا تا ppm 325 را نشان میدهد. زون گوسان وسیع در منطقه وجود دارد که در ارتباط با اکسیدشدن کانیهای سولفیدی میباشد. برداشتهای IP/RS جهت تعیین موقعیت و گسترش کانیسازی سولفیدی در عمق بر روی ناهنجارهای ژئوشیمی انجام شد. به طورکلی در محل زونهای گوسان، رگهها، کندهکاریهای قدیمی و در محل ناهنجاریهای ژئوشیمی، شارژابیلیته افزایش مییابد. حداکثر مقدار شارژابیلیته ١٢۵ میلیثانیه و بیشترین گسترش عمقی و جانبی ناهنجاری آن به ترتیب ۶٠ و ١۵٠ متر میباشد. مقاومت ویژه بر روی واحد کوارتزیت و همچنین در مکانهایی که رگه کانی- سازی با کوارتز همراه است، ناهنجاری بالا تا ۴٢۵ اهم متر دارد. کمترین ناهنجاری مغناطیسی در مرکز محدوده برداشت و بویژه شرق روستای رودگز قرار دارد که منطبق با تودههای احیایی، محل بیشترین مقادیر ناهنجاری شارژابیلیته و ژئوشیمی میباشد. بر اساس هم مکانی ناهنجاری ژئوشیمی و شارژابیلیته چهار محل برای حفاری پیشنهاد گردید . در این مطالعه دو چاه ۴۸m = BH-1 و ۵۶m = BH-2 حداکثر شارژابیلیته و مقادیر ژئوشیمی را دارد. لیتولوژی عمده در این حفاری ها شیست و اسلیت و آلتراسیون سیلیسی، کلریتی و هماتیتی می باشد.