سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام کریمی – کارشناس ارشد مدیریت
وحید حسین زاده – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

درشکل گیری معماری بومی برخی روابط اجتماعی و اقتصادی با محیط طبیعی و نمادهای فرهنگی ماهرانه انعکاس می یابند به نحوی که همزمان سادگی و آرایش درآنها متجلی است معماری پایدار از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پارا فراتر گذاشته و جنبه های فیزیکی روحی و روانی بشر و ارتباط وی با دیای پیرامون ر امدنظر قرارمیدهد و درزمانی که معماری روز شدیدا وابسته به اقتصاد تکنیک و مقررات است معماری طبیعی این موارد را با ابعاد زیستی فرهنگی و روحی بشرگره می زند دراین مقاله نمونه هایی از معماری بومی طراحی شده براساس چرخه زیستی و ارزشهای انسانی استفاده از منابع موجود درطبیعت منطقه بدون اسیب رسانی به محیط همزیستی با طبیعت با توجه به ارزشهای معنوی زیبایی شناسانه و انسانی که درنهایت احترام به طبیعت را الگوی شکل گیری بافت خود قرار داده است را مورد بررسی قرار داده و به ارایه راهکارهایی برگرفته از معماری بومی ایرانی پرداخته می شود که می توان از آ« درجهت تدوین مقررات بومی ساختمان دراقلیم و شرای ط اجتماعی متناسب بهره گرفت.