سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی – استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا
یوسف قنبری – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
معصومه نجاری – کارشناسان ارشد حسابداری و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی( واحد خسروشهر- وا
سعید شیپوریان –

چکیده:

ابهامات محیطی ناشی از مدلهای نوین کسب و کار سبب تشدید پیچیدگی در تصمیمگیری، به ویژه درحوزه مالی شده است؛ به طوریکه بسیاری از متغیرهای تأثیرگذار ناشناخته بوده و روابط آنها نیز غیرخطی وپیچیده است. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان دادهها را با ابزارهای سنتی تحلیل نموده و از آنها دانش استخراج کرد. در سالهای اخیر فناوریهای تولید و گردآوری دادهها به سرعت در حال رشد بوده است. مسئله پیش رویسازمانها به ویژه در حوزه تصمیمگیریهای مالی در حسابداری و حسابرسی دیگر جم عآوری صرف دادهها نیست، بلکه دستیابی به توان استخراج دانش مفید نهفته در دادهها دغدغه اصلی سازمانها است. در چنین شرایطیاست که باید از رشد فناوری برای استفاده مؤثر از این دانش بالقوه سود جست و دادهکاوی یک جواب مناسب برای استخراج این ثروت است.در مقاله حاضر ضمن تعریف الگوریتمها و روش های دادهکاوی و کاربرد آنها درحوزه مالی، به نقش و لزوم توسعه ب هکارگیری این تکنیکها و هوش مصنوعی در حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان میدهد که امروزه محققان با توجه به توان بالای فناوری دادهکاوی و هوش مصنوعی در پردازش پایگاههای دادهای بزرگ و یافتن الگوهای پیچیده و غیرخطی در آنها، از روش-های آماری به سمت روشهای هو شمصنوعی پیش میروند. همچنین بررسی مطالعات داخلی نشان میدهد که در ایران در حوزه مالی به صورت اندک از این تکنیکها استفاده شده است که بایستی بستر مناسبی برای توسعه بیشتر استفاده از این فناوری برای تحقیقات حسابداری و حسابرسی در داخل کشور فراهم گردد