سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – استاددانشگاه اصفهان
مرضیه شجاعی – دانشگاه آزاد خوراسگان
رحمان ساعدی – دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباداصفهان

چکیده:

درعصرحاضر مدیریت دانش ازجدیدترین و کلیدی ترین مباحث مدیریت محسوب می گردد و سازمان ها و انواع موسسات به منظور بقا و توسعه خویش و انطباق با تغییرات محیط رقابتی پیرامون نیازمند اجرای اثربخش راهکارمدیریت دانش هستند با توجه به محیط پویا و دینامیکی که امروزه سازمان ها درآن فعالیت می کنند تصوربراین است که کلید دستیابی به مزیت رقابتی تمرکز برسرمایه های انسانی میباشد لذا به منظور پیاده سازی اثربخش مدیریت دانش به عنوان ابزاری موثردربهره گیری ازسرمایههای انسانی مطالعه عوامل موثربرفرایندهای آن اهمیتی دوچندان خواهد یافت استقرار مدیریت دانش درسازمان با موفقیت انجام نمی شود مگر اینکه به این عوامل اثرگذار توجه شود و مطالعات مقدماتی دراین زمینه صورت گیرد تا ازاتی زدگی دراین امر جلوگیری به عمل آید یکی ازعوامل کلیدی درموفقیت مدیریت دانش توجه به نیازها و انگیزش کارکنان می باشد.