سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی حمیدیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی،دانشکده منایع طبیعی،دانشگاه ت
امیرحسین حمیدیان – استادیار گروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

چکیده:

آموزش محیط زیست عبارت است از شناسایی ارزشها و توضیح مفاهیم به منظور ایجاد مهارت ها و گرایش های مورد نیاز برای درک و شناخت وابستگی های انسان ، فرهنگ او و محیط زیست پیرامون او.از اهداف تعیین شده در سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در افق ۱۴۰۴ ارتقای آگاهی های زیست محیطی و منایع طبیعی است.یکی از راهبردها و سیاست های تعیین شده جهت تحقق این رویکرد آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی در سطح آموزش عالی می باشد.جامعه آماری پژوهش مورد نظر ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا می باشد. که در هر مقطع، دانشجویان دختر و پسر به تعداد مساوی مورد پرسش قرار گرفتند. پس از جمع آوری پرسش نامه ها به تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار اکسل پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که ۸۴ % از دانشجویان فاقد سطح مطلوبی از دانش محیط زیست هستند.همچنین ۸۶ % آنها توجه چندانی به محیط زیست ندارند. ۸۱ % از دانشجویان بیان کرده اند که خبرهای زیست محیطی را به طور مداوم دنبال نمی کنند.تنها ۳% از دانشجویان در گروه های حامی محیط زیست عضویت دارند.این در حالی است که ۸۸ % از آنها به دیگران برای حفاظت از محیط زیست تذکر می دهند.مطابق نتایج، ۵۳ % از دانشجویان تمایل به گذراندن درس آشنایی با محیط زیست دارند.همچنین ۷۵ % از آنها مایل به شرکت در دوره های آموزش محیط زیست هستند.نتایج نشان می دهد با ارتقای مقطع تحصیلی دانشجویان،سطح دانش زیست محیطی و نیز اخلاق و آگاهی زیست محیطی افزایش می یابدهمچنین دانشجویان دختر از نظر دانش،اخلاق و آگاهی زیست محیطی نسبت به دانشجویان پسر در سطح بالاتری قرار دارند.