سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روح اله رستمی – کارشناس ارشد معماری
لیلا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

باتوجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی درسراسر کشور و لزوم توجه بیشتر به طراحی اقلیمی دیگر تعیین یک استاندارد و الگوی خای برای کل یک کلان شهر و یا مرکز شهرستان پاسخگوی نیازهای اقلیم یدرحال تغییر و خرد اقلیم های متفاوت موجود دریک کلانشهر یا روستاها و شهرهای یک شهرستان براساس معیارهای موجود نمی باشد و همینطور نیاز به توجه بیشتر به راه کارهای سیستمهای ایستا درسرمایش و گرمایش که درمناطق مختلف کشور درمعماری سنتی وجود دارد و بهینه سازی و منطبق کردن آنها با نیازهای روز و همچنین روشهای پویا درسرمایش و گرمایش با توجه به پتانسیل ها و مزیت های نسبی هرمنطقه و توانایی بهره برداری از انرژی های طبیعی هرمنطقه لزوم بوم گرایی و تدوین استانداردهای محلی و منطقه ای درمبحث ۱۹ مقررات ملی را ایجاب م ینماید این مقاله به تشریح عوامل فوق الذکر پرداخته و لزوم نیاز به نگرشی نو درتدوین استانداردهای مبحث ۱۹ را مورد بررسی قرارمیدهد.