سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمود مصطفوی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
مرجان محمدزاده – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدحامد میرکریمی –

چکیده:

علم و تکنولوژی بعنوان مهمترین اهرمهای رشد و توسعه دارای تعاملات پیچیده ای با اقتصاد و جامعه بوده و اثراتشان اغلب نهتنها مستقیم و فوری نیست بلکه ممکن استدرچنددوره بعدنمایان گردد بعبارت دیگر توسعه علمی و تکنولوژی فردا از شرایط برنامه ریزی شده امروز نشاتمیگیرد و سازمان های خواهان توسعه می بایست سیاست ها و رویکردها و راهبردهای خود را با توجه به سطح آمادگی و همگام با تحولات آینده تدوین نمایند دراین مقاله ضمن ارایه نمونه ای از کاربرد GIS دریکی از امورهای توزیع برق مازندران و بیان اهمیت بکارگیری دانش و تکنیکهای GIS درصنعت برق برضرورت توجه خاص به معیارهای نظیر هزینه کیفیت خدمات و سرعت انجام فعالیت درسازمان و همچنین عواملی ازقبیل منابع انسانی زیرساخت ها اثرات زیست محیطی و ارزشهای اجتماعی تاکید شده است بعبارت دیگر صنعت برق برای استفاده ازتوانایی های موجود GIS و بهره گیری از فرصت ها نیازمند ایجاد هماهنگی و همسازی افراد صنعت با سایر اجزا و صنعت با خواسته های محیطی می باشد.