سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن احدنژاد – استادیار و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
هیرش صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان
افشین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

چکیده:

قوانین و مقررات سیستم اجرایی طرح ها و برنامه های توسعه شهری مناسب و مؤثر ارکان اصلی و ضروری برای موفقیت در طرح های توسعه می باشد. از این رو اجرایی بودن طرح شهری کافی نیست بلکه نیازمند نظامی است که وظیفه اجرا، پیگیری و نظارت را بعهدهداشته باشد. فقدان این نظام و ناکارآمدی آن از دلایل اصلی عدم تحقق طرح هاست. هدف این مقاله بررس فقدان نظام اجرایی کارآمدبرای به ثمر رساندن طرح های شهری و مشخص کردن معایب نظام اجرایی موجود و ضرورت بازبینی آن است. در تحقیق حاضر روش پژوهش از نوع تحلیلی– توصیفی بوده و از روش های مطالعات بنیانی و نظری استفاده شده است و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای واسنادی است. نتایج حاصله نشانگر این است که با وجود طرح های متعدد برای انسجام بخشیدن به شهرها و صرف هزینههای کلان، عدم مشارکت جامعه در مراحل تهیه و تدوین و مهم تر از همه در تصمیمگیری و اجرا که در بسیاری از موارد حتی از دست مدیران شهری هم خارج است، طرح ها را به حال راکد و ایستا در آورده و همچنین مدیریت شهری اقتدارگرا فرصت هر گونه ابتکار عمل را از بخش خصوصی گرفته است