سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه نایب لویی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
رضا رادمهر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

شبکه آبیاری و زهکشی دشت خوی به صورت سنتی به بهره برداری می رسد و با توجه به بروز خشکسالی در سالهای اخیر و تامین آب از طریق منابع آب زیرزمینی مسئولان آب این منطقه درصدد بهره گیری از سیستمهای آبیاری مدرن می باشند در مطالعات حاضر پتانسیل بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی در دو دوره زمانی مختلف در زمان مطالعات برنامه ریزی منابع آب شبکه و در اوایل دهه ۸۰ سال مورد بازنگری قرارگرفت در جهت شناخت پارامترهای موثر در سیستم منابع آب زیرزمینی و تاثیر متقابل آن برمنابع آب سطحی تهیه مدل شبیه ساز از طریق اطلاعات موجود ابزار مفیدی می باشد در مطالعه حاضر مدل کامپیوتری MODFLOW بکارگرفته شد مدل آب زیرزمینی به کار رفته در تحقیق حاضر قبلا در یک دوره ۱۲ ماهه سال آبی ۷۲-۷۱ کالیبره شده و در دو دوره ۱۲ ماهه سال های آبی ۷۳-۷۲ و سال آبی ۸۰-۷۹ مورد صحت سنجی قرارگرفته است.