سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی پاک نژاد – کارشناس ارشد معماری،مدیر عامل مهندسین مشاور فرآیند بنا آپادانا
احمد غفاری – کارشناس شرکت پایانه های نفتی ایران

چکیده:

ضرورت توجه به مقوله انرژی بر همگان معلوم است لذا تبیین راهکارها و سیاستهای عملی در این بخش اجتنابناپذیر میباشد. یکی از اولین و مهمترین مجاری اعمال این سیاستها در مرحله طراحی و توسط مهندسین طراح میباشد. با توجه به موارد فوق امروزه در اکثر کشورهای پیشرفتۀ جهان رویکرد طراحی مبتنی بر بهرهوری انرژی حاکم است که دارای فاکتورهای عملیاتی متعددی میباشد. شبیهسازی انرژی در ساختمان نیز از زیرمجموعههای این موضوع میباشد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه انرژی در ساختمان فرآیند طراحی ساختمانهای با بهرهوری انرژی بالا را معرفی نماید. در این راستا به لزوم استفاده از نرمافزارهای شبیهسازی انرژی ساختمان نیز اشاره میشود