سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا عرب امیری – استادیار دانشکده معدن نفت وژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
هادی بیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
محبوبه حیدری – کارشناس مهندسی اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

از مهمترین اقدامات درانجام فعالیت های اکتشافی بهره گیری از روش توالی انجام عملیات استفاده از تمامی روشهای مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ و نه پرش برای جلوگیری از اجرای یک یا چند روش و نیز بهره گیری از تجهیزات سالم و فاقد مشکل است محدوده معدنی پیچمتو واقع در شمال غرب شهرستان شاهرود و در حوالی شهر مجن یکی ازمناطقی استکه به دلیل پتانسیل خوب تشکیل سرب و روی مورد بررسی های ژئوفیزیکی مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی صورت گرفته است پس از آن نیز برروی چندین محل پیشنهادی حفاری انجام شده است اما به دلیل ضعف دستگاهی درانجام این مهم نتایج قابل توجهی به دست نیامده است از طرفی به دلیل حفاری نامناسب امکان انجام عملیات چاه پیمایی نیز فراهم نشده است در نهایت آنالیز و مطالعات تکمیلی انجام گرفته برروی نتایج حفاری نشانگر وجودکانی سازی درمحلهای پیش بینی شده توسط مدلهای ژئوفیزیکی بوده است.