سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر محمدحسینی میرزایی – دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
امین منوچهری شریف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد -دانشکده فنی و مهندسی – گروه مکانیک
علی حشمتی – شرکت صنایع هواپیما ساری ایران (هسا)- اصفهان- شاهین شهر

چکیده:

با توجه به حساسیت بالای مجموعه های هوایی، اهمیت انجام آزمونهای مختلف بر روی نمونه های تولیدی جهت حصول اطمینان از صحت ساخت و مونتاژ کام ً لا مشخص است. به همین منظور در این تحقیق یکی از آزمونهای زمینی مورد نیاز ارابه ی فرود به منظور کشف عیوب احتمالی در ساخت و مونتاژ که بر عم لکرد آن موثر است، شناسایی و معرفی شده و چگونگی انجام آزمون خاص عملکردی بههمراه نحو هی تشخیص عیوب ساختی و توجیه نمودار نیرو-جابجایی حاصله از این آزمون به طور کامل بیان شده است. همچنین با درنظر گرفتن این نمودارها یکی از عیوب مهم و شاخص ایجاد شده در حین فرآیند تولید جاذب ارتعاشی ارابه های فرود معرفی و با تفسیر آزمون انجام شده، این عیوب بهمنظور تولید نهایی و مونتاژ برطرف گردید