سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان شاه کرم – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ رسوبی
محمد فریفته جهانتیغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
مهران اصلی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی

چکیده:

ویژگیهای لرزه زمین ساختی و پارامترهای مورد نیاز طراحی سد به تجهیزات مقاوم سازی وابسته است که تعیین این پارامترها نقش مهمی در مقاوم سازی لرزه ای سد و پایداری آن در مقابل تاثیرات ناشی از زلزله دارا می باشد که برتقسیم بندی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران منطقه مورد مطالعه در استان در منطقه زمین ساخت خاور ایران قرارگرفتها ست و در نزدیکی ساختگاه سد گسلهای نسبتا کوچک متعددی است که توان لرزه ای آنها در حد متوسط است گسلهای با توان لرزه زایی بیش از ۷ در فاصله بیش از ۲۲ کیلومتری از سد قرار دارند. ویژگیهای لرزه خیزی و براورد پارامترهای زلزله منطقه مورد مطالعه شامل لرزه نگاری منطقه و پردازش اطلاعات لرزه ای میتوان ویژگیهای آماری زلزله ها برآورد پارامترهای لرزه خیزی منطقه آهنگ رویداد زلزله ها دوره بازگشت زلزله ها بررسی شده است در پایان و پارامترهای جنبش نیرومند زمین تحلیل خطر زلزله با استفاده از روشهای قطعی یا تعیینی و احتمالی تعیین گردیده است.