سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوذر دولتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نسترن دبیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست
مریم امیرمجاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تورج تقی خانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در طراحی ساز ه های مقاوم در برابر زلزله با رویکرد اقتصادی، باید ویژگ یهای لرز ه خیزی و لرزه زمین ساختی منطقه را به دقت بررسی کرده و پارامترهای مورد نیاز برای طراحی را به دست آورد. مهم ترین پارامترهای زلزله شامل شتاب، سرعت و تغییرمکان، تعیین فراوانی و دوره های بازگشت زلزله های با بزرگاهای مختلف و تعیین شتاب مبنای طرح، زلزله مبنای طرح و بزر گترین زلزله پذیرفتنی است. گزارش حاضر تحت عنوانلرزه خیزی و براورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد مخزنی کارون چهار به منظور ارائه پارامترهای حرکت زمین در سطوح مختلف لرز های در طراحی تهیه شده است، به طوری که با کاربرد این پارامترها در طراحی سد و ساز ه های جنبی، پایداری آنها طی زمین لرز ه های آتی محتم لتر شود.