سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دکتری زمین شناسی مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

سدها و سازه های وابسته به آن از نظر خطرپذیری از جمله سازه های خاص و با اهمیت محسوب می شوند و محاسبه مقاومت آن ها در مقابل جنبش های لرزه ای زمین باید با دقت و بر اساس معیارهای تدوین شده صورت گیرد. در مطالعه حاضر جهت بررسی پارامترهای سایزموتکتونیکی از دو روش تعیینی و آماری استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش تعیینی، گسل قلعه سرخ با داشتن بیشینه شتاب افقی ۰/۴۳g، بزرگی ۶/۹ ریشتر و طول حدود ۷۵ کیلومتر که در ۳ کیلومتری ساختگاه واقع شده مهم ترین چشمه لرزه زا پیرامون ساختگاه مورد بررسی می باشد. در مطالعات به روش آماری نیز که در شعاع ۲۰۰ کیلومتری اطراف ساختگاه صورت گرفته مقادیر ضرایب a و b در روش گوتنبرگ-ریشتر به ترتیب ۶/۶۱ و ۰/۹۹ می باشند. مقادیر ضرایب λ و β و حداکثر بزرگای پذیرفتنی نیز در روش کیجکو-سلوول به ترتیب ۱/۸۷ و ۳/۴۶ و ۷/۹ به دست آمد. همچنین بزرگی بیشینه زمین لرزه پذیرفتنی و زمین لرزه مبنای طرح در یک دوره ی ۵۰ ساله از این روش به ترتیب برابر ۷ و ۵/۷ ریشتر می باشد.