سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی جوادزاده –
محمدرضا کنگاوری –

چکیده:

روند رشد نیاز جوامع بشری درحوزه دانش به نحو شگفت آوری رو به افزایش است اگردرگذشته نه چندان دور انسانبه آمار حاصل ازپردازش داده ها واطلاعات برای اخذ تصمیم مناسب نیاز داشت امروزه اتخاذ تصمیم انتخاب و تحویل موثرترین تصمیم به کاربر را نیز فرایندی زمان بر درانجام امورخود می پندارد از این رو الزاما انتظار دارد که این فرایند نیز توسط ماشین انجام شود اگرچه فرایند اخذ تصمیم توسط ماشین به تنهایی با چالشهای فراوان همراه است ولی انتخاب و تحویل موثرترین تصمیم نیز از پیچیدگی های خاصی برخوردار است این پیچیدگی ها استفاده از روش ها الگوریتم ها و فناوریهای مختلف را ضروری می نماید سختی کار درشرایطی دو چندان می شود که محیط تهیه دانش موثر موردنظر تحت محدودیت های و شرایط ناپایداری شبکه سایر باشد زیرا محیطهای سیار نیز ناپایداری های خاص خود را دارنددراین مقاله به بررسی کارهای مهم انجام شده درحوزه لجستیک دانش پرداخته شده است همچنین چالشهای لجستیک دانش درمحیط سیار بررسی شده و یک مطالعه موردی دررابطه با لجستیک دانش درپیش بینی ترافیک گذرگاه ها ارایه شده است.