سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم نیا – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد متالورژی / دانشکده فنی و مهندسی، دانش
فرشید مالک قایینی – استادیار بخش مهندسی مواد و متالورژی/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تر
محسن فکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالورژی/ دانشکده فنی و مهندسی، دا
حمیدرضا شاهوردی – دانشیار بخش مهندسی مواد و متالورژی/ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ترب

چکیده:

سوپر آلیاژ پایه نیکل اینکونل ۷۳۸ دارای کاربرد وسیعی بعنوان پره توربینهای گاز در کشور می باشد. بعلت تمایل به ایجاد ترک جوشکاری ذوبی این آلیاژ با محدودیتها وچالشهایی همراه می باشد. لذا توسعه روشهای تعمیر جایگزین میتواند هزینه بازسازی توربینهای گازی را کاهش دهد. فرایند رسوب دهی الکترواسپارک Electro Spark Deposition)یک روش پوشش دهی است که در کشور کمتر به آن توجه شده است. در این فرایند امکان استفاده از هر نوع آلیاژ هادی الکتریسیته جهت ذوب و لایه نشانی با حرارت دهی کم وجود دارد. در این فرایند ذرات ذوب شده که در اثر برخورد الکترود با زیرلایه و ایجاد جرقه های بسیار ریز ایجاد شده اند، بر روی زیرلایه انتقال می یابند. با استفاده ازدستگاه پوششدهی الکترواسپارک که برای اولین بار در کشورساخته شده، الکترود تهیه شده از آلیاژIN 738بر روی زیرلایه ایی از همین جنس نشانده شد. پس از بررسی ریزساختار پوشش مشخص گردید که پوشش دارای ریزساختار انجماد جهت دار متشکل از دندریت های بسیار ریز است که بصورت همزا از محل فصل مشترک پوشش و زمینه ایجادشده اند. اندازه بازوهای دندریتی پوشش نسبت به زمینه حدودا ۱۰۰ برابر کاهش یافته است. در مطالعه حاضر با تغییر در پارامترهای فرایند پوشش دهی، رابطه بین سلامت و ریز ساختار پوشش اینکونل ۷۳۸ با متغیرهای فرایندالکترواسپارک مورد بررسی قرار گرفته است