سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین ظهره وند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب دانشکده مهندسی آب- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
میر حسین سید سراجی – استادیارب دانشکده مهندسی آب- دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباس پور)
سید حسین هاشمی – استادیار پژوهشکده علوم محیطی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ساخت و بهره برداری از مخازن سدها منجر به دو تغییر عمده در روند جریانهای طبیعی رودخانه ها می شود . اول انکه احداث مخزن باعث افزایش زمان ماند اب و همچنین باعث ایجاد پدیده لایه بندی آب در مخزن می گردد. این عوامل باعث می شود که کیفیت آب خروجی از سد همان کیفیت اب ورودی به مخزن نباشد به عبارت بهتر سد و مخزن آن باعث ایجاد تغییرات عمده کیفی آب رودخانه می شود. از آنجا که تمام فرایندهای بیولوژیکی و شیمیایی اکو سیستمهای آبی تابعی از دما می باشد. لذا شناخت رژیم حرارتی و اثرات آن در داخل مخزن و تاثیر آن بر آب خروجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله پدیده لایه بدی حرارتی مخزن سد ماملو با استفاده از مدل ریاضی دوبعدی CE-QUAL-W2 برای سال ۸۸ مورد بررسی قرار رفته است. سد ماملو در پایین دست سد لتیان و برای تامین اب تهرات در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. در این مطالعه ابتدا داده ای سد ماملو شامل داده های ژرفاشناسی مخزن سد ، اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی مربوط به مخزن سد ماملو تهیه گردید. پس از انجام کالیبراسیون تراز آب در مرحله بعد شبیه سازی رفتار حرارتی سد ماملوا بر اساس تغییرات دمایی مدل گردید. نتایج حاصل از مدلسازی نشان دهنده وجود لایه بندی تابستانی حرارتی و به تبع ان لایه بندی کیفی مخزن سد ماملو می باشد.