مقاله کمبود ویتامین د و عوامل همبسته با آن در سالمندان دچار نارسایی قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۶۰۲ تا ۶۰۹ منتشر شده است.
نام: کمبود ویتامین د و عوامل همبسته با آن در سالمندان دچار نارسایی قلبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود ویتامین د
مقاله نارسایی قلبی
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترقی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ایلالی احترام السادات
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری کامرانی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: فدای وطن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صحاف رباب
جناب آقای / سرکار خانم: مختارپور راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعه حاضر جهت شناسایی کمبود ویتامین د و عوامل همبسته با آن در سالمندان دچار نارسایی قلبی انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۵۰ سالمند (۲۶ زن و ۲۴ مرد) مبتلا به نارسایی قلبی مزمن بستری با همان تعداد سالمند فاقد نارسایی قلبی (مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلب) با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. دو گروه از نظر سن و جنس همسان سازی شده بودند و افرادی که در شش ماه اخیر سابقه مصرف ویتامین د داشتند، وارد مطالعه نشدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه ای بود که اعتبار محتوی و پایایی آن تایید شده بود. اندازه گیری سطح ۲۵ هیدروکسی ویتامین د با روش الایزا انجام شد.
نتایج: میانگین سطح ویتامین د در سالمندان با و بدون نارسایی قلبی به ترتیب ۲٫۸۲±۳۳٫۷۶ و ۳٫۰۶±۴۱٫۷۶ نانو مول در لیتر بود و اختلاف معنی داری نداشت. در سالمندان دچار نارسایی قلبی گروه کمبود ویتامین د، نسبت شانس و فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای اضافه وزن (۱٫۲۲-۲٫۶۸) ۱٫۷۳، برای مشکلات گوارشی (۱٫۲۲-۲٫۶۸) ۱٫۸۱ و برای مشکلات کلیوی (۱٫۱۶-۲٫۶۱) ۱٫۷۴ به طور معنی داری بیشتر از سالمندان فاقد نارسایی قلبی بود (به ترتیب P=0.031، P=0.022 و P=0.031).
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای کمبود ویتامین د در سالمندان دچار نارسایی قلبی پایش و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.